Utorak, 23 Jula, 2024
NaslovnicaNovostiPogledajte šta je promijenila direktiva EU o obuci profesionalnih vozača

Pogledajte šta je promijenila direktiva EU o obuci profesionalnih vozača

12. januara 2023. godine stupila je na snagu Direktiva br. 2022/2561 o obuci vozača za prevoz robe ili putnika. Osnovna pretpostavka usvojenog dokumenta je unapređenje bezbednosti na putevima i bezbednosti vozača, i tokom aktivnosti koje nisu vezane za upravljanje vozilom.


Imajući u vidu pretpostavke direktive, tokom kurseva obuke treba obraditi teme vezane za bezbednost na putevima, kao što su:

  • uočavanje prijetnji;
  • zaštita ranjivih učesnika u saobraćaju, posebno pješaka, biciklista i osoba sa smanjenom pokretljivošću;
  • štedljiv stil vožnje, vožnja u ekstremnim vremenskim uslovima;
  • transport neobičnih tereta.

Stoga bi se kursevi trebali odnositi i na inteligentne transportne sisteme i uvoditi promjene u teme obuke koje će odražavati tehnološki napredak.

Kako bi se spriječili nejednaki uslovi konkurencije, Direktiva se primjenjuje i na državljane država članica i na državljane trećih zemalja koji su zaposleni ili rade za preduzeće osnovano u državi članici.

Direktiva se primjenjuje na upravljanje vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola:

– kategorije C1, C1+E, C ili C+E, kako je definirano u Direktivi 2006/126/EC, ili vozačka dozvola priznata kao ekvivalentna,

– kategorije D1, D1 + E, D ili D + E kako je definisano u Direktivi 2006/126/EC, ili vozačka dozvola priznata kao ekvivalentna.

Vozači sljedećih vozila ne podliježu odredbama ovog dokumenta :

– sa maksimalnom dozvoljenom brzinom koja ne prelazi 45 km/h;

– koriste se u oružanim snagama, civilnoj odbrani, vatrogasnoj brigadi, medicinskom spašavanju;

– koristi se za časove vožnje i vozačke ispite za lica koja podnose zahtjev za vozačku dozvolu ili uvjerenje o stručnoj spremi;

– za prevoz materijala, uređaja ili opreme potrebne vozačima za rad;

– podvrgnuti ispitivanjima na putu u svrhu tehničkog razvoja, popravke ili održavanja;

– za koje je potrebna vozačka dozvola kategorije D ili D1 i koje osoblje za održavanje ne koristi do ili iz centra za održavanje koji se nalazi u blizini najbliže baze za održavanje;

– korištenje vozila u ruralnim područjima kao dio vlastite poslovne djelatnosti;

– ne nudi usluge transporta;

– kada države članice smatraju da je takav prijevoz povremen i da ne utječe na sigurnost na cestama.

– koriste ga poljoprivredna, hortikulturna, šumarska, poljoprivredna ili ribarska preduzeća za prevoz robe kao deo sopstvenog poslovanja, osim ako je vožnja deo glavne aktivnosti vozača ili ako vožnja prelazi udaljenost propisanu nacionalnim zakonom od baze kompanije koja posjeduje vozilo, iznajmljuje ga ili koristi pod zakupom.

Prema novousvojenoj Direktivi, države članice su dužne uspostaviti sistem inicijalne kvalifikacije koji uključuje učešće na kursu sa testom ili sam test, te sistem periodične obuke u vezi sa obaveznim učešćem na kursu, a zatim ga certificirati. sa potvrdom o stručnoj kvalifikaciji.

Važno je da države članice mogu izuzeti od testiranja vozače koji su stekli uvjerenje o stručnoj osposobljenosti kako je predviđeno u Uredbi (EZ) br. , i, gdje je prikladno, iz dijela kursa koji se odnosi na ovaj raspon.

Oslobođen od zahtjeva za stjecanje početne kvalifikacije, ako se to odnosi na vozače:

– nosioci vozačke dozvole kategorije D1, D1 + E, D ili D + E, ili vozačke dozvole priznate kao ekvivalentne, izdate najkasnije do 9. septembra 2008. godine;

posjedovanje vozačke dozvole kategorije C1, C1 + E, C ili C + E ili vozačke dozvole priznate kao ekvivalentne, izdate najkasnije do 09.09.2009.

Inicijalna kvalifikacija

Lice ima pravo na prevoz robe ako je navršilo 18 godina života i:

– ima pravo da upravlja vozilom za koje je potrebna vozačka dozvola kategorije C i C+E

– ima pravo da upravlja vozilom za koje je potrebna vozačka dozvola kategorije C1 i C1+E

Lice ima pravo na prevoz lica ako je starije od 21 godine i:

– ima pravo da upravlja vozilom za koje su za prevoz putnika na redovnim linijama potrebne vozačke dozvole kategorije D i D+E, gdje ruta ne prelazi 50 kilometara i vozilo ima vozačku dozvolu kategorije D1 i D1+E

Država članica može ovlastiti vozače vozila koja spadaju u jednu od gore navedenih kategorija da upravljaju takvim vozilima na svojoj teritoriji od navršenih 18 godina, pod uslovom da posjeduju uvjerenje o stručnim kvalifikacijama

Potvrda o stručnoj kvalifikaciji kojom se potvrđuje početna kvalifikacija izdaje se nakon učešća na kursu koji se završava testom ili samim testom.

Periodična obuka vozača

Sastoji se u obuci koja ima za cilj da omogući nosiocima Uvjerenja o stručnoj spremi da ažuriraju znanja koja su im važna u radu, sa posebnim naglaskom na bezbjednost na putu, zdravlje i sigurnost na radu i smanjenje uticaja upravljanja vozilom na životnu sredinu.

Obuka mora uključivati ​​obuku licem u lice, praktičnu obuku i, gdje je dostupna, obuku korištenjem ICT alata ili vrhunskih simulatora.

Ono što je bitno, ako vozač pređe u drugu kompaniju, uračunava se već završena periodična obuka .

Nakon što vozač završi periodičnu obuku, izdaje se uvjerenje o stručnoj kvalifikaciji kojim se potvrđuje završena periodična obuka.

Važno je da vozač sa Potvrdom o stručnoj kvalifikaciji koja potvrđuje početnu kvalifikaciju mora završiti prvi periodični kurs obuke u roku od 5 godina od izdavanja gore navedenog sertifikata. dokument.

Nakon završene prve periodične obuke, vozač je dužan da učestvuje u periodičnoj obuci svakih 5 godina, pre isteka roka važenja Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti kojim se potvrđuje završena periodična obuka.

Vozači koji su prestali da obavljaju svoju profesiju dužni su da prođu periodičnu obuku prije nego što nastave obavljati svoju profesiju.

Vozači koji obavljaju drumski prevoz robe ili putnika koji su završili periodičnu obuku za jednu kategoriju vozačke dozvole oslobođeni su obaveze pohađanja dalje periodične obuke za drugu kategoriju.

Kako bi se održale kvalifikacije vozača, od postojećih vozača bi se trebalo zahtijevati da prolaze periodičnu obuku u vještinama relevantnim za njihovu profesiju.

Kurseve obuke uspostavljene za početnu kvalifikaciju i periodičnu obuku treba da pružaju samo centri za obuku odobreni od strane nadležnih organa država članica. Kako bi se obezbijedio kvalitet ovakvih odobrenih centara, nadležni organi treba da utvrde usklađene kriterijume za njihovo odobravanje, uključujući i postavljeni kriterijum visokog nivoa profesionalizma.

Šifra “95”

Na osnovu početne ili periodične potvrde o stručnoj kvalifikaciji, nadležni organ država članica, pored kategorije vozačke dozvole, na vozačku dozvolu ili kvalifikacionu karticu stavlja usklađenu šifru EU “95” .

Potvrde vozača koje ne sadrže upis EU šifre “95” i koje su izdate do 23. maja 2020. godine priznaju se kao dokaz o kvalifikacijama do isteka roka važenja.

Države članice će razmjenjivati ​​informacije o potvrdama o profesionalnim kvalifikacijama koje su izdate ili povučene u svrhu provođenja zakona.

Ukratko , najveća poteškoća može biti verifikacija već završene obuke. Korištenje potvrda vozača od strane vozača iz trećih zemalja kao dokaza o usklađenosti sa zahtjevima za obuku mogla bi predstavljati prepreku za vozače kada prijevoznik vrati certifikat tijelima koja ih izdaju, posebno kada ti vozači žele raditi u drugoj državi članici. Kako bi se izbjegle situacije u kojima vozači moraju ponavljati obuku prilikom preuzimanja novog posla u takvim okolnostima, preporučuje se da države članice Evropske unije sarađuju i razmjenjuju informacije o kvalifikacijama vozača.

Slučajni Članci

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

-Oglas-

zadnje dodano

Komentari